Nadchodzące szkolenia

Lokalizacja: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia (PPNT Gdynia)
Cena: 2.250,- PLN netto + VAT za osobę
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.09.17

Trzydniowe szkolenie, 27-29.09.17, godz. 09:00-16:00
Imię i Nazwisko*
Nazwa Firmy*
Stanowisko w firmie
Numer telefonu*
w.
Adres e-mail*

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonanie wstępnej rezerwacji.
Wówczas drogą mailową otrzymają Państwo kartę zgłoszenia wraz ze szczegółową informacją o wybranym kursie.
Dodatkowe informacje: edevels@desart.com.pl lub 601 150 696.Dostępne szkolenia

Wytrzymałość materiałowa
Koncepcja elementów skończonych
Symulacja odkształceń plastycznych
Automatyczna optymalizacja kształtu
Symulacja drgań
Symulacja zjawisk termicznych
Siatki powłokowe (tworzenie i naprawa geometrii, powierzchnie środkowe, analiza i optymalizacja jakości siatek)
Modele 1D
Geometria i siatki 3D (siatki typu tetra i hexa)
HyperMesh jako preprocesor do wybranych solwerów
Postprocesor HyperView
Morphing
Wykorzystanie narzędzi Collaboration Tools w organizacji pracy z projektem
Tworzenie definiowanych elementów złącznych
Metody łączenia obszarów o różnych typach siatek
Automatyzacja procesu przygotowania modeli (process manager, batchmeshing)
Wprowadzenie do programowania z użyciem języka TCL
Omówienie interfejsu, podstawowych pojęć i operacji
Czyszczenie i uproszczenie geometrii
Tworzenie warstw środkowych
Wprowadzenie do automesh 2D
Analiza jakości siatki (QI)
Edycja geometrii pod kątem optymalizacji siatki
Pełne omówienie możliwości automesh 2D
Metody sprawdzania poprawności modelu i ręczna edycja siatki
Ćwiczenie na rzeczywistym modelu
Wyjaśnienie celów i głównych metod morphingu
Algorytmika globalna (morph volumes)
Tworzenie kształtów (morph shapes) i ich zastosowanie
Zmiany w obrębie obszarów 2D, 1D (morph domains)
Zalety i ograniczenia metodyki
#1 Wprowadzenie do SimLab
interfejs użytkownika
formaty CAD, profile MES
przegląd funkcji

#2 Meshing
import modelu CAD
zasady generowania siatki
sprawdzenie jakości elementów i ich naprawa
generowania elementów niezależne od modelu CAD
modyfikacja istniejących modeli MES

#3 Tworzenie komponentów
tworzenie zbieżnych siatek pomiędzy wieloma komponentami
zdefiniowanie kontaktów
połączenia śrubowe

#4 Obciążenia i warunki brzegowe
generowanie ręczne
automatyzacja procesów
właściwości materiałowe i fizyczne

#5 Konfiguracja solvera
zdefiniowanie przypadków obciążeniowych
Wprowadzenie do SimLab Post
Wprowadzenie do solwera OptiStruct
Przygotowanie modeli do obliczeń (definicja własności, materiałów, warunków brzegowych i parametrów analizy)
Statyczna analiza wytrzymałościowa dla materiału liniowo-sprężystego
Analiza modalna
Sposoby definiowania par kontaktowych dla solwera OptiStruct
Analiza quasi-statyczna, omówienie karty NLPARM
Sposób uproszczenia nieliniowego zadania kontaktowego do zagadnienia liniowego
Wprowadzenie do zagadnień optymalizacji
Podstawy teoretyczne
Interfejs graficzny programu i sposób definiowania zadania
Optymalizacja konstrukcji na etapie koncepcji produktu (optymalizacja topologiczna, topograficzna, "free-size")
Optymalizacja konstrukcji na etapie rozwoju produktu (optymalizacja typu "size", "shape", "free-shape")
#1 Wprowadzenie teoretyczne
laminaty w OptiStruct
modele materiałowe w OptiStruct

#2 Tworzenie modeli
tworzenie warstw z wykorzystaniem HyperMesh
import i eksport
import wyników odchyleń włókien od kierunku

#3 Analiza
kryteria zniszczenia
post-processing z wykorzystaniem HyperView

#1 Optymalizacja
Composite FreeSize: optymalizacja obrysu poszczególnych warstw
Composite Sizing: optymalizacja ilości warstw
Composite Shuffling: optymalizacja sekwencji ułożenia warstw
HyperStudy: zakres zastosowań i specyfika interfejsów
Wybór algorytmiki DOE i wpływ na efektywność badania przestrzeni projektowej
Optymalizacja: komplementarność HyperStudy i OptiStruct
Metodyka analiz stochastycznych
Interfejs i zakres możliwości HyperMesh/RADIOSS Block
Modelowanie konstrukcji stalowych metodyką explicit
Metodyka przygotowania crash-testu; rodzaje wirtualnych manekinów
Przegląd mechanizmów zniszczenia materiałów
Modelowanie gum i termoplastów
Akustyka w RADIOSS Block
Tips & Tricks: zwiększanie efektywności analiz
Wstęp teoretyczny
dobre praktyki dotyczące analiz MES tworzyw sztucznych
wprowadzenie do materiałów polimerowych
modele materiałowe w RADIOSS Block i OptiStruct
Ćwiczenia praktyczne
obliczenia implicit (OptiStruct) – nieliniowość geometryczna i materiałowa
obliczenia explicit (RADIOSS Block) – materiały biliniowe, hipersprężyste, laminaty; korzystanie z danych materiałowych pozyskanych w próbach laboratoryjnych
obliczenia implicit – drgania własne konstrukcji z tworzyw, analizy typu frequency response
Wprowadzenie teoretyczne do obliczeń przepływowych (równania transportu, modele turbulencji)
Interfejs preprocesora AcuConsole
Przygotowanie modeli geometrycznych do analizy
Tworzenie siatki elementów skończonych za pomocą generatora AcuMeshSim
Definiowanie zadania (typy analiz, warunki brzegowe, parametry obliczeń, modele materiałowe)

Przykładowe analizy CFD
analiza w stanie ustalonym (steady state) i czasowa (transient)
przepływy laminarne i turbulentne
specjalne typy warunków brzegowych (rotating reference frame, periodyczne warunki brzegowe)
ruchoma siatka elementów skończonych (ALE)
mechanizmy transferów ciepła, konwekcja, radiacja, sprzężenie płyn-ciało stałe (FSI)

Post-processing
monitorowanie rezyduów analizy i wyników w AcuProbe
obliczenia wielkości złożonych (liczba Macha, różnice ciśnień) w AcuProbe
wizualizacja wyników analizy w AcuFieldView

Tips & Tricks
propagacja ustawień
mesh scaling
rzutowanie wyników analizy na model
import warunków brzegowych i zmodyfikowanych siatek MES
Wprowadzenie
preprocesor MotionView
Przygotowanie modelu i obliczenia
budowa modelu
import CAD
tworzenie kontaktów
obiekty typu Flexible Body
wykorzystanie HyperStudy przy optymalizacji w analizach MBD
automatyczne tworzenie modeli
edycja i sprawdzanie modeli
Wizualizacja wyników
animacja wyników analizy typu transient
animacja wyników modelu zbudowanego z elementów sztywnych i odkształcalnych
tworzenie i edycja wykresów
tworzenie raportów
tworzenie szablonów raportów
Wprowadzenie do FEKO: filozofia programu, podprogramy, pliki
Techniki numeryczne – wady i zalety
Porównanie wyników poszczególnych metod numerycznych
Podstawowe modelowanie CAD
Zaawansowane tematy związane z modelowaniem, geometrią struktury i generacją siatki numerycznej
Definiowanie symulacji i oczekiwanych wielkości elektrycznych
POSTFEKO: wizualizacja i obróbka wyników
Asymptotyczne metody numeryczne EM CAE w zakresie b.w.cz/mikrofal
Skrypty w FEKO i EDITFEKO

Przykłady aplikacji pożądanych przez użytkowników
układy pasywne RF/uW – sprzęgacz, filtr
sprzężenia pomiędzy kablami w samochodzie
antena w urządzeniu przenośnym
przeniki antenowe na okręcie lub samolocie
przeniki pomiędzy ścieżkami na PCB
Wprowadzenie do HyperMesh
importowanie geometrii
upraszczanie modelu, usuwanie zbędnych elementów geometrii
naprawa i modyfikacja powierzchni
dyskretyzacja modelu
tworzenie siatki jednorodnej
lokalne zagęszczanie siatki

Wprowadzenie do HyperForm 1Step
definiowanie właściwości materiałowych: materiały anizotropowe, work hardening, współczynnik tarcia
definiowanie warunków brzegowych
uruchomienie obliczeń 1Step
analiza wyników
ustalenie początkowej geometrii blach

Wprowadzenie do HyperForm Incremental
formowanie na zimno
meshowanie blachy i geometrii narzędzi
automatyczne tworzenie modelu oraz w sposób zdefiniowany przez użytkownika
wybór modeli materiałowych, definiowanie elementów i kontaktów dla narzędzi i blachy
definiowanie warunków brzegowych (siły, przemieszczenia, progu ciągowego)
siatki adaptacyjne
analiza odsprężynowania
modelowanie wielostopniowych procesów formowania
formowanie na gorąco – podstawy
Wprowadzenie do automatyzacji
Makra HyperMesh
Skrypty TCL
Różnice pomiędzy makrem HyperMesh a skryptem TCL
Wykorzystanie plików *.cmf do automatyzacji czynności w HyperMesh
Komendy i funkcje HyperMesh w skryptach TCL
Interakcja skryptów z interfejsem graficznym HyperMesh
Zalecana konwencja pisania skryptów oraz ich optymalizacja
Wprowadzenie do języka TCL

Automatyzacja prostych czynności za pomocą makr HyperMesh
wykorzystanie dziennika wykonanych operacji, zawartego w pliku .cmf, w celu szybkiego tworzenia prostych narzędzi
dodawanie makr do interfejsu HyperMesh
zwiększenie efektywności makr poprzez komendy interaktywnej selekcji obiektów
algorytm tworzenia makr HM

Wprowadzenie do automatyzacji skomplikowanych czynności za pomocą skryptów HM-TCL
różnice pomiędzy skryptem HM-TCL a makrem HyperMesh
rodziny komend HM-TCL, omówienie często stosowanych komend
widżety jako klucz do sprawnej interakcji pomiędzy skryptem a użytkownikiem
funkcje i zastosowania okna komend w HyperMesh
algorytm tworzenia skryptów HM-TCL
przydatne źródła informacji i inspiracji

Wykorzystanie skryptów do pozyskiwania informacji o obiektach w modelu
rodzaje obiektów, z których może się składać model w HyperMesh
rodzaje informacji przypisane do obiektów danego typu
pointery – powiązania pomiędzy różnymi typami obiektów
wykorzystanie danych o obiektach w zaawansowanych skryptach

Praca z szablonami solwerów na przykładzie OptiStruct
pozyskiwanie informacji
przypisywanie i aktualizacja danych do atrybutów
tworzenie i aktualizacja kart kontrolnych
Specyfika HyperWorks Desktop jako środowiska zorientowanego obiektowo
Porównanie składni w skryptach HyperMesh i HyperWorks Desktop
Automatyzacja czynności w HyperView
Automatyzacja czynności w HyperGraph
Wprowadzenie do Templex i jego zastosowania
HyperWorks GUI TOOLKIT – tworzenie i modyfikacja elementów interfejsu graficznego
Wprowadzenie do środowiska HyperWorks Desktop (HWD)
różnice pomiędzy skryptami w HyperMesh a HWD
sesje, projekty, strony, okna – elementy składowe programów środowiska HWD
hierarchia obiektów w programach środowiska HWD
wprowadzenie do funkcjonalności konsoli w HWD

Command layer – specyfika HM-TCL zorientowanego obiektowo
elementarne komendy
uchwyty (identyfikatory), do czego służą i jak z nich korzystać
"łapanie" i "upuszczanie" uchwytów
zarządzanie aktywnymi uchwytami

Automatyzacja w kliencie animacji – HyperView
uchwyty klienta animacji oraz hierarchia obiektów w HyperView
wczytywanie modelu
wczytywanie pliku z wynikami
zarządzanie obiektem model
wstęp do zarządzania typem i sposobem wyświetlania wyników
korzystanie z funkcji query
tworzenie grup i setów

Wizualizacja wyników oraz ich eksport poza HWD
wizualizacja różnych typów wyników na wszystkich bądź wybranych elementach modelu
eksport uzyskanych wyników do list lub zewnętrznych plików za pomocą query iterator

Automatyzacja w kliencie tworzenia wykresów – HyperGraph
okno wykresów
definiowanie krzywych na podstawie zewnętrznego pliku z danymi
definiowanie krzywych z wykorzystaniem równań
dodawanie notatek, legend
wprowadzenie do procesora tekstowo-numerycznego Templex oraz jego zastosowań
Zarys możliwości FEMFAT
modularność programu
współpraca z solwerami MES
baza danych materiałowych

FEMFAT BASIC
obciążenia proporcjonalne
amplituda stała lub zmienna – podstawowe i zaawansowane czynniki wpływu
algorytmy kluczowe: Rainflow, ESCP

Elementy nieliniowości
ChannelMAX: równoległe historie obciążeń
plastyczność: PLAST, BREAK, TRANS

Interfejs graficzny VISUALISER
funkcje podstawowe
definicja spoin WELD

Rozwój programu i funkcje specjalne
SPOT, HEAT, STRAIN

Ponadto organizujemy szkolenia dedykowane, dostosowane do potrzeb użytkownika. Informacji na temat szkoleń udziela nasz konsultant handlowy.