Nadchodzące szkolenia


Ze względu na obecną sytuację wynikającą z Koronawirus (COVID-19) wszystkie szkolenia zostają anulowane do odwołania.

Do tego czasu zapraszamy na organizowane przez DES ART oraz Altair webinary.

Wszystkie pytania związane z organizacją szkoleń prosimy kierować na adres e-mail: opiwowarczyk@desart.com.pl.

Poniżej prezentujemy zakres szkoleń przeprowadzanych przez DES ART:

1. Teoria MES

 • Wytrzymałość materiałów
 • Koncepcja elementów skończonych
 • Symulacja odkształceń plastycznych
 • Automatyczna optymalizacja kształtu
 • Symulacja drgań
 • Symulacja zjawisk termicznych


2. HyperMesh kurs podstawowy

 • Siatki powłokowe (tworzenie i naprawa geometrii, powierzchnie środkowe, analiza i optymalizacja jakości siatek)
 • Modele 1D
 • Geometria i siatki 3D (siatki typu tetra i hexa)
 • HyperMesh jako preprocesor do wybranych solwerów


3. HyperMesh kurs zaawansowany

 • Postprocesor HyperView
 • Morphing
 • Wykorzystanie narzędzi Collaboration Tools w organizacji pracy z projektem
 • Tworzenie definiowanych elementów złącznych
 • Metody łączenia obszarów o różnych typach siatek
 • Automatyzacja procesu przygotowania modeli (process manager, batchmeshing)
 • Wprowadzenie do programowania z użyciem języka TCL


4. Sieciowanie 2D w HyperMesh

 • Omówienie interfejsu, podstawowych pojęć i operacji
 • Czyszczenie i uproszczenie geometrii
 • Tworzenie warstw środkowych
 • Wprowadzenie do automesh 2D
 • Analiza jakości siatki (QI)
 • Edycja geometrii pod kątem optymalizacji siatki
 • Pełne omówienie możliwości automesh 2D
 • Metody sprawdzania poprawności modelu i ręczna edycja siatki
 • Ćwiczenie na rzeczywistym modelu


5. Morphing

 • Wyjaśnienie celów i głównych metod morphingu
 • Algorytmika globalna (morph volumes)
 • Tworzenie kształtów (morph shapes) i ich zastosowanie
 • Zmiany w obrębie obszarów 2D, 1D (morph domains)
 • Zalety i ograniczenia metodyki


6. SimLab

 • Wprowadzenie do SimLab
  • interfejs użytkownika
  • formaty CAD, profile MES
  • przegląd funkcji
 • Meshing
  • import modelu CAD
  • zasady generowania siatki
  • sprawdzenie jakości elementów i ich naprawa
  • generowania elementów niezależne od modelu CAD
  • modyfikacja istniejących modeli MES
 • Tworzenie komponentów
  • tworzenie zbieżnych siatek pomiędzy wieloma komponentami
  • zdefiniowanie kontaktów
  • połączenia śrubowe
 • Obciążenia i warunki brzegowe
  • generowanie ręczne
  • automatyzacja procesów
  • właściwości materiałowe i fizyczne
 • Konfiguracja solvera
  • zdefiniowanie przypadków obciążeniowych
 • Wprowadzenie do SimLab Post


7. OptiStruct Analysis (Nastran-type solver)

 • Wprowadzenie do solwera OptiStruct
 • Przygotowanie modeli do obliczeń (definicja własności, materiałów, warunków brzegowych i parametrów analizy)
 • Statyczna analiza wytrzymałościowa dla materiału liniowo-sprężystego
 • Analiza modalna
 • Sposoby definiowania par kontaktowych dla solwera OptiStruct
 • Analiza quasi-statyczna, omówienie karty NLPARM
 • Sposób uproszczenia nieliniowego zadania kontaktowego do zagadnienia liniowego


8. OptiStruct Optimization

 • Wprowadzenie do zagadnień optymalizacji
 • Podstawy teoretyczne
 • Interfejs graficzny programu i sposób definiowania zadania
 • Optymalizacja konstrukcji na etapie koncepcji produktu (optymalizacja topologiczna, topograficzna, „free-size”)
 • Optymalizacja konstrukcji na etapie rozwoju produktu (optymalizacja typu „size”, „shape”, „free-shape”)


9. OptiStruct – modelowanie, analiza i optymalizacja materiałów kompozytowych

 • Wprowadzenie teoretyczne
  • laminaty w OptiStruct
  • modele materiałowe w OptiStruct
 • Tworzenie modeli
  • tworzenie warstw z wykorzystaniem HyperMesh
  • import i eksport
  • import wyników odchyleń włókien od kierunku
 • Analiza
  • kryteria zniszczenia
  • post-processing z wykorzystaniem HyperView
 • Optymalizacja
  • Composite FreeSize: optymalizacja obrysu poszczególnych warstw
  • Composite Sizing: optymalizacja ilości warstw
  • Composite Shuffling: optymalizacja sekwencji ułożenia warstw


10. HyperStudy

 • HyperStudy: zakres zastosowań i specyfika interfejsów
 • Wybór algorytmiki DOE i wpływ na efektywność badania przestrzeni projektowej
 • Optymalizacja: komplementarność HyperStudy i OptiStruct
 • Metodyka analiz stochastycznych


11. Altair Inspire – projektowanie koncepcyjne

 • Wprowadzenie
 • Ustawienia modelu i przeprowadzanie analiz
  • obciążenia
  • materiały
  • analiza wyników
 • Połączenia śrubowe, kontakty
 • Geometria – tworzenie i upraszczanie
  • szkicowanie
  • wyciąganie brył
  • narzędzia do modyfikacji
  • łączenie, cięcie
  • tworzenie „design space”
 • Optymalizacja
  • optymalizacja topologiczna
  • optymalizacja topograficzna
  • warunki brzegowe
  • analiza i porównanie wyników
 • PolyNURBS
  • tworzenie PolyNURBS
  • modyfikowanie polyNURBS


12. RADIOSS (Explicit)

 • Interfejs i zakres możliwości HyperMesh/RADIOSS Block
 • Modelowanie konstrukcji stalowych metodyką explicit
 • Metodyka przygotowania crash-testu; rodzaje wirtualnych manekinów
 • Przegląd mechanizmów zniszczenia materiałów
 • Modelowanie gum i termoplastów
 • Akustyka w RADIOSS Block
 • Tips & Tricks: zwiększanie efektywności analiz


13. Nieliniowość tworzyw sztucznych

 • Wstęp teoretyczny
  • dobre praktyki dotyczące analiz MES tworzyw sztucznych
  • wprowadzenie do materiałów polimerowych
  • modele materiałowe w RADIOSS Block i OptiStruct
 • Ćwiczenia praktyczne
  • obliczenia implicit (OptiStruct)  nieliniowość geometryczna i materiałowa
  • obliczenia explicit (RADIOSS Block)  materiały biliniowe, hipersprężyste, laminaty; korzystanie z danych materiałowych pozyskanych w próbach laboratoryjnych
  • obliczenia implicit  drgania własne konstrukcji z tworzyw, analizy typu frequency response


14. AcuSolve (CFD)

 • Wprowadzenie teoretyczne do obliczeń przepływowych (równania transportu, modele turbulencji)
 • Interfejs preprocesora AcuConsole
 • Przygotowanie modeli geometrycznych do analizy
 • Tworzenie siatki elementów skończonych za pomocą generatora AcuMeshSim
 • Definiowanie zadania (typy analiz, warunki brzegowe, parametry obliczeń, modele materiałowe)
 • Przykładowe analizy CFD
  • analiza w stanie ustalonym (steady state) i czasowa (transient)
  • przepływy laminarne i turbulentne
  • specjalne typy warunków brzegowych (rotating reference frame, periodyczne warunki brzegowe)
  • ruchoma siatka elementów skończonych (ALE)
  • mechanizmy transferów ciepła, konwekcja, radiacja, sprzężenie płyn-ciało stałe (FSI)
 • Post-processing
  • monitorowanie rezyduów analizy i wyników w AcuProbe
  • obliczenia wielkości złożonych (liczba Macha, różnice ciśnień) w AcuProbe
  • wizualizacja wyników analizy w AcuFieldView
 • Tips & Tricks
  • propagacja ustawień
  • mesh scaling
  • rzutowanie wyników analizy na model
  • import warunków brzegowych i zmodyfikowanych siatek MES


15. MotionSolve (MBD)

 • Wprowadzenie
  • preprocesor MotionView
 • Przygotowanie modelu i obliczenia
  • budowa modelu
  • import CAD
  • tworzenie kontaktów
  • obiekty typu Flexible Body
  • wykorzystanie HyperStudy przy optymalizacji w analizach MBD
  • automatyczne tworzenie modeli
  • edycja i sprawdzanie modeli
 • Wizualizacja wyników
  • animacja wyników analizy typu transient
  • animacja wyników modelu zbudowanego z elementów sztywnych i odkształcalnych
  • tworzenie i edycja wykresów
  • tworzenie raportów
  • tworzenie szablonów raportów


16. Przegląd metod numerycznych w FEKO

 • Celowość używania EM CAE
 • Rodzaje oprogramowania EM CAE
 • Metody numeryczne: FDTD, FEM, MoM
 • Metody numeryczne w FEKO
 • MoM vs MLFMM vs HOBF w FEKO
 • Filozofia pracy w FEKO
 • CADFEKO
 • POSTFEKO
 • Aplikacje praktyczne


17. FEKO (EM)

 • Wprowadzenie do FEKO: filozofia programu, podprogramy, pliki
 • Techniki numeryczne  wady i zalety
 • Porównanie wyników poszczególnych metod numerycznych
 • Podstawowe modelowanie CAD
 • Zaawansowane zagadnienia związane z modelowaniem, geometrią struktury i generacją siatki numerycznej
 • Definiowanie symulacji i oczekiwanych wielkości elektrycznych
 • POSTFEKO: wizualizacja i obróbka wyników
 • Asymptotyczne metody numeryczne EM CAE w zakresie b.w.cz/mikrofal
 • Skrypty w FEKO i EDITFEKO
 • Przykłady aplikacji pożądanych przez użytkowników
  • układy pasywne RF/uW  sprzęgacz, filtr
  • sprzężenia pomiędzy kablami w samochodzie
  • antena w urządzeniu przenośnym
  • przeniki antenowe na okręcie lub samolocie
  • przeniki pomiędzy ścieżkami na PCB


18. Flux 2D/3D – obliczenia elektromagnetyczne

 • Wprowadzenie
  • obszary zastosowania
  • struktura programu wraz ddodatkami z pakietu HyperWorks
 • Pierwsze kroki
  • interfejs
  • samouczek
  • tworzenie projektu Flux
 • Geometria
  • szkicownik 2D
  • modeler 3D
  • import i operacje na geometriach
 • Siatka MES
  • wspomagane tworzenie siatki MES
  • automatyczne tworzenie siatki MES
  • sieciowanie mieszane
 • Przygotowanie modelu do obliczeń
  • wybór typu analizy
  • definicja własności, materiałów, warunków brzegowych, kinematyki
  • definicja parametrów, obwodów elektrycznych
  • dobór odpowiedniego solwera obliczeniowego
  • symulacja parametryczna
 • Post-processing
  • mapy konturowe, izolinie
  • obliczanie wielkości lokalnych i globalnych
  • tworzenie wykresów
  • tworzenie animacji
 • Automatyzacja
  • wiersz poleceń
  • krótki wstęp do PyFlux
  • przykładowe makro


19. HyperForm (Stamping)

 • Wprowadzenie do HyperMesh
  • importowanie geometrii
  • upraszczanie modelu, usuwanie zbędnych elementów geometrii
  • naprawa i modyfikacja powierzchni
  • dyskretyzacja modelu
  • tworzenie siatki jednorodnej
  • lokalne zagęszczanie siatki
 • Wprowadzenie do HyperForm 1Step
  • definiowanie właściwości materiałowych: materiały anizotropowe, work hardening, współczynnik tarcia
  • definiowanie warunków brzegowych
  • uruchomienie obliczeń 1Step
  • analiza wyników
  • ustalenie początkowej geometrii blach
 • Wprowadzenie do HyperForm Incremental
  • formowanie na zimno
   • meshowanie blachy i geometrii narzędzi
   • automatyczne tworzenie modelu oraz w sposób zdefiniowany przez użytkownika
   • wybór modeli materiałowych, definiowanie elementów i kontaktów dla narzędzi i blachy
   • definiowanie warunków brzegowych (siły, przemieszczenia, progu ciągowego)
   • siatki adaptacyjne
   • analiza odsprężynowania
   • modelowanie wielostopniowych procesów formowania
  • formowanie na gorąco  podstawy


20. Automatyzacja, TCL Pre-processing

 • Wprowadzenie do automatyzacji
 • Makra HyperMesh
 • Skrypty TCL
 • Różnice pomiędzy makrem HyperMesh a skryptem TCL
 • Wykorzystanie plików *.cmf do automatyzacji czynności w HyperMesh
 • Komendy i funkcje HyperMesh w skryptach TCL
 • Interakcja skryptów z interfejsem graficznym HyperMesh
 • Zalecana konwencja pisania skryptów oraz ich optymalizacja


21. Automatyzacja, TCL Pre-processing (online)

 • Wprowadzenie do języka TCL
 • Automatyzacja prostych czynności za pomocą makr HyperMesh
  • wykorzystanie dziennika wykonanych operacji, zawartego w pliku .cmf, w celu szybkiego tworzenia prostych narzędzi
  • dodawanie makr do interfejsu HyperMesh
  • zwiększenie efektywności makr poprzez komendy interaktywnej selekcji obiektów
  • algorytm tworzenia makr HM
 • Wprowadzenie do automatyzacji skomplikowanych czynności za pomocą skryptów HM-TCL
  • różnice pomiędzy skryptem HM-TCL a makrem HyperMesh
  • rodziny komend HM-TCL, omówienie często stosowanych komend
  • widżety jako klucz do sprawnej interakcji pomiędzy skryptem a użytkownikiem
  • funkcje i zastosowania okna komend w HyperMesh
  • algorytm tworzenia skryptów HM-TCL
  • przydatne źródła informacji i inspiracji
 • Wykorzystanie skryptów do pozyskiwania informacji o obiektach w modelu
  • rodzaje obiektów, z których może się składać model w HyperMesh
  • rodzaje informacji przypisane do obiektów danego typu
  • pointery  powiązania pomiędzy różnymi typami obiektów
  • wykorzystanie danych o obiektach w zaawansowanych skryptach
 • Praca z szablonami solwerów na przykładzie OptiStruct
  • pozyskiwanie informacji
  • przypisywanie i aktualizacja danych do atrybutów
  • tworzenie i aktualizacja kart kontrolnych


22. Automatyzacja, TCL Post-processing

 • Specyfika HyperWorks Desktop jako środowiska zorientowanego obiektowo
 • Porównanie składni w skryptach HyperMesh i HyperWorks Desktop
 • Automatyzacja czynności w HyperView
 • Automatyzacja czynności w HyperGraph
 • Wprowadzenie do Templex i jego zastosowania
 • HyperWorks GUI TOOLKIT  tworzenie i modyfikacja elementów interfejsu graficznego


23. Automatyzacja, TCL Post-processing (online)

 • Wprowadzenie do środowiska HyperWorks Desktop (HWD)
  • różnice pomiędzy skryptami w HyperMesh a HWD
  • sesje, projekty, strony, okna  elementy składowe programów środowiska HWD
  • hierarchia obiektów w programach środowiska HWD
  • wprowadzenie do funkcjonalności konsoli w HWD
 • Command layer  specyfika HM-TCL zorientowanego obiektowo
  • elementarne komendy
  • uchwyty (identyfikatory), do czego służą i jak z nich korzystać
  • „łapanie” i „upuszczanie” uchwytów
  • zarządzanie aktywnymi uchwytami
 • Automatyzacja w kliencie animacji  HyperView
  • uchwyty klienta animacji oraz hierarchia obiektów w HyperView
  • wczytywanie modelu
  • wczytywanie pliku z wynikami
  • zarządzanie obiektem model
  • wstęp do zarządzania typem i sposobem wyświetlania wyników
  • korzystanie z funkcji query
  • tworzenie grup i setów
 • Wizualizacja wyników oraz ich eksport poza HWD
  • wizualizacja różnych typów wyników na wszystkich bądź wybranych elementach modelu
  • eksport uzyskanych wyników do list lub zewnętrznych plików za pomocą query iterator
 • Automatyzacja w kliencie tworzenia wykresów  HyperGraph
  • okno wykresów
  • definiowanie krzywych na podstawie zewnętrznego pliku z danymi
  • definiowanie krzywych z wykorzystaniem równań
  • dodawanie notatek, legend
  • wprowadzenie do procesora tekstowo-numerycznego Templex oraz jego zastosowań


24. SimSolid kurs podstawowy

 • Wprowadzenie
 • Interfejs użytkownika
 • Analiza modalna
 • Przetwarzanie geometrii CAD
 • Połączenia
 • Liniowa analiza strukturalna
 • Post-Processing
 • Praca na wielu wariantach geometrii CAD


[/row][/container]