Inżynier Aplikacyjny

Miejsce pracy: Gdynia
 


Wymagania:

 • ukończone studia inżynierskie: Wydział Mechaniczny lub pokrewny
 • wiedza i doświadczenie z obszaru obliczeń numerycznych
 • znajomość jednego lub więcej narzędzi do analiz CAE typu Ansys, HyperWorks, Abaqus, MSC i in.
 • umiejętność organizacji własnej pracy
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • optymizm i konsekwencja w działaniu
 • gotowość do pracy zespołowej, zorientowanie na klienta
 • samodzielność w działaniu, zorientowanie na cel, odpowiedzialność, elastyczność
 • wysokie zdolności interpersonalne oraz kultura osobista
 • gotowość do wyjazdów służbowych

Zadania:

 • wsparcie techniczne klientów
 • prezentacje techniczne, pokazy live demo u klientów
 • tworzenie benchmarków
 • identyfikowanie potrzeb klienta w zakresie analiz CAE
 • bliska współpraca z działem sprzedaży
 • ustawiczny rozwój i podnoszenie własnych kwalifikacji

Oferujemy:

 • pracę w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem wysokiej klasy software’u
 • konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • pakiet socjalny (pakiet medyczny, karta MultiSport itp.)
 • możliwość rozwoju zawodowego / szkolenia
 • pracę w przyjaznym zespole

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: kariera@desart.com.pl z dopiskiem w tytule maila: „INŻYNIER APLIKACYJNY”.

Aplikacja powinna zawierać następujące klauzule:


Klauzule:

CV musi obejmować dane, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat może dobrowolnie podać dane dodatkowe, inne niż przewidziane Kodeksem Pracy. W takim przypadku, kandydat zobowiązany jest dołączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie dodatkowym niż przewidziane Kodeksem Pracy w celu rekrutacyjnym prowadzonym przez DES ART sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia”.

Kandydat może wyrazić również dodatkową zgodę na dalsze przetwarzanie danych przez DES ART sp. z o.o. dla przyszłych procesów rekrutacyjnych. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie dodatkowej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DES ART sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia dla celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.


Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

Administratorem danych osobowych jest DES ART sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego prowadzącego do zatrudnienia pracownika na ogłaszane stanowisko pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych, których podanie jest obligatoryjne jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), zaś dla danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy, dobrowolna i niewymuszona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osoby, która została wybrana na stanowisko będą przetwarzane przez okres istnienia stosunku pracy oraz zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy. Dane osoby, która nie została wybrana na stanowisko, zostaną skasowane po upływie miesiąca od dnia ukończenia procedury naboru, z tym wyjątkiem, że w przypadku osoby, która wyraziła dobrowolną zgodę na dalsze przetwarzanie danych dla celów przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez DES ART sp. z o.o., dane będą przechowywane przez cały czas do momentu odwołania takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na bazie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych przewidzianych w Kodeksie Pracy jest wymogiem ustawowym i kandydat jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy jest dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uwzględnienie kandydatury osoby, której dane dotyczą w prowadzonym procesie rekrutacji.